Bem development, gevestigd aan Broederplein 33a in Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Bem development
Broederplein 33a
3703 CD Zeist
+31 (0)6 25 05 05 68
info@bem-development.nl
https://bem-development.nl

C.M. Louz is de Functionaris Gegevensbescherming van Bem development. Zij is te bereiken via info@bem-development.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bem development verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Maar we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden wij ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bem-development.nl. Dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bem development verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten en producten aan u te leveren.
 • Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Bem development verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bem development neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bem development bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Waar wij gegevens bewaren

Wij bewaren gegevens op onze laptop en telefoon.

Beveiliging

Onze laptop, telefoon en e-mailserver zijn beveiligd en kunnen alleen worden ontgrendeld met een code of wachtwoord.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bem development verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bem development blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Bem development gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.
De analytische cookies meten websitebezoek, zodat Bem development deze website kan analyseren en verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht:

 • om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bem development
 • op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand te sturen naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie.

Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid? Of heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bem-development.nl.

Om zeker te weten dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Bescherm uw privacy en maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Bem development zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bem development neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bem-development.nl.

Wat we doen in het geval van een mogelijk datalek

Als we vermoeden dat er sprake is van een mogelijk datalek, bijvoorbeeld omdat een van onze apparaten is gestolen of gehackt, dan laten we dat weten.